بوی رفتن !

امـروز هوا سردتر است

و مــن 

 از دیـروز ســرخ تـرم 

 در میان سیـــــاهی

 سر در قلبـــم فـــرو می برم

 با هم آرام مـــی بــاریم:

    بـــالـــهـایــم  کـــــــــو ؟؟؟

 

یاکریم/۷اسفند۱۳۸۶/ (آرشیو درنگ)

 

 

 

 

نازنین خدا

 اگر تقدیرم به کوچیدن است صبوری را به دستانم بیاموز.

نازنین خدا

دانای ام ده تا عزتم را به بهای اشتیاق از دست ندهم.

نازنین خدا

سرچشمه خشکیده اشکم را زلالتر و سوزنده تر بیافروز.

 

 

* یا سلام

** یاکریم یک ساله شد.

*** این روزها سکوت میان ما ... تن های آدمیان و حتی دنیا هم بوی رفتن می دهد

/ 0 نظر / 22 بازدید